Sponsring riktlinjer SWES 2013

Moderators: SWES-38, SWES-104

Post Reply
User avatar
SWES
Posts: 32
Joined: 2013-05-01 15:53
Name: Swedish Expedition Society

Sponsring riktlinjer SWES 2013

Post by SWES » 2013-11-17 14:33

Sponsring Övergripande riktlinjer Swedish Expedition Society (SWES)

Generellt om sponsring inom SWES
SWES generella hållning är att sponsring är något positivt. De bidrag, produkter och tjänster, som föreningen kan erhålla genom sponsring bidrar till att föreningens medlemmar kan genomföra projekt och aktiviteter som annars skulle förbli idéer. Genom sponsring får SWES bättre förutsättningar att befrämja medlemmarnas gemensamma intresse.
Sponsring av föreningen från kommersiella aktörer får ske om det är förenligt med föreningens verksamhet och ändamål. Sponsringen ska stärka föreningens varumärke och därmed gynna medlemmars såväl gemensamma som enskilda intressen, eller på annat sätt bidra till att stärka föreningen.
Skäl att söka sponsring
• Sponsring som medför att projekt som annars inte skulle kunna förverkligas, eller som höjer ambitionsnivån för redan beslutade projekt eller aktiviteter.
• Samarbete med näringslivet, där sponsring ingår, kan leda till ett meningsfullt kunskapsutbyte där SWES kan få tillgång till, och dra lärdom av, näringslivets kunskaper inom olika områden.
• Genom att utveckla kontakter med näringslivet kan SWES nå ut med sitt budskap till en ny eller bredare målgrupp.
Skäl att avstå från sponsring
• Om det föreligger risk för att sponsorn kan försöka påverka eller styra inriktningen på föreningens verksamhet på ett sätt som inte är förenligt med ändamålen för föreningens verksamhet eller i direkt strid mot föreningens stadgar.
• Om sponsringen kan göra att förtroende för föreningens varumärke riskerar att rubbas. SWES är politiskt och religiöst oberoende förening och skall därför aldrig synas i sammanhang där föreningen kan komma att förknippas med
Sidan 1 av 2
Skapat den 9 februari 2013 Reviderat den 23 februari 2013
politiska partier eller religioner. SWES får ej heller förknippas med alkohol,
tobak, droger, kontroversiella organisationer/företag eller pornografi.
• Om det finns risk att en intressekonflikt kan uppstå mellan föreningen och
annan sponsor eller med enskilda medlemmar.
• Om föreningens strävan att locka sponsorer att erbjuda varor och tjänster som
motprestation förbrukar så mycket tid och resurser att det inkräktar på
föreningens egentliga verksamhet.
• Om föreningen kan drabbas av kostnader till följd av sponsringen, vilka
överstiger värdet av sponsringen.
Beslutsgång vid ingående av sponsoravtal för föreningen
Det är styrelsen som efter stämmas riktlinjer hanterar, tecknar avtal och beslutar om olika sponsringsavtal i de fall sådant avtal har en löptid om högst 2 år. Stämma beslutar om avtal över längre tidsperiod än 2 år, eller om avtal som omfattar belopp överstigande 200 000 kronor eller som bedöms ha stor strategisk betydelse eller andra motsvarande skäl.
Avtal mellan föreningen och sponsor skall alltid ingås skriftligen.
Enskilda medlemmars sponsring
Medlemmars enskilda sponsring omfattas alltid av föreningens övergripande riktlinjer.
Medlem får ta emot sponsring och teckna egna avtal i och för projekt och aktiviteter som genomförs inom ramen för föreningens verksamhet och ändamål. Medlem får även utan hinder använda logotyp och föreningens namn på fordon, kläder och utrustning, i reseberättelser och på egen hemsida, förutsatt att hemsidan inte strider mot de övergripande riktlinjerna.
Enskild medlems sponsring får ej innefatta att sponsor utan föregående skriftliga godkännande från styrelsen äger rätt att bruka föreningens namn eller logo m.m. i sponsorns kommersiella intressen, t.ex. på sponsors hemsida, på mässor eller i motsvarande publika och kommersiella sammanhang.
Avseende enskilde medlemmens sponsring påtar sig föreningen inget ansvar för medlemmens personliga åtaganden, utfästelser och förpliktelser. Alla överenskommelser med sponsorer måste ha den enskilde medlemmen som motpart, utan avtalskoppling till SWES. Den enskilde SWES-medlemmen ansvarar för alla motprestationer som sponsorn kräver.
Attachments
Sponsring-riktlinjer-SWES-2013.pdf
(71.68 KiB) Downloaded 47 times

Post Reply